Skip to main content
x

ที่มา

               คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม หรือ ก.พ.ค. คือคณะกรรมการที่เกิดเกมออนไลน์ | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | แอพW88 | เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ 1ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการพลเรือนสามัญ  โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการเสนอแนะต่อ ก.พ. หรือองค์กรกลางบริหารงานบุคคลอื่น เพื่อจัดให้มีหรือปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ พิจารณาเรื่องการคุ้มครองระบบคุณธรรม รวมไปถึงการออกกฎ ก.พ.ค. ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
               จากแนวทางที่เกมออนไลน์ | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | แอพW88 | เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ 1บัญญัติให้ ก.พ.ค. มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ  จึงทำให้ ก.พ.ค. เป็นเสมือนองค์กรด่านสุดท้ายในฝ่ายบริหารที่จะพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการพลเรือนสามัญให้เข้มแข็งมากยิ่งเกมออนไลน์ | โปรโมชั่นเกมยิงปลา | โหลดเกมยิงปลาฟรี | แอพW88 | เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ 1 
 
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม